Sự khác biệt dữ liệu giữa GENNECT One và bộ ghi nguồn

Q Dữ liệu tôi chụp được bằng chức năng giám sát thời gian thực của GENNECT One (SF4000) và dữ liệu được ghi bởi bộ ghi điện là khác nhau. Tại sao vậy?

Đ

Dữ liệu được phần mềm SF4000 GENNECT ONE ghi lại trong thời gian thực và dữ liệu được lưu bởi bộ ghi nguồn là độc lập với nhau và mỗi bộ dữ liệu phản ánh các cài đặt riêng được thực hiện trên thiết bị hoặc phần mềm. Nếu bạn cần xem cùng một dữ liệu trên cả phần mềm và thiết bị, vui lòng sử dụng cùng khoảng thời gian lưu trên bộ ghi nguồn và chức năng giám sát thời gian thực trên SF4000.

Điều này áp dụng cho các bộ thiết bị ghi công suất và PQA sau: