Sửa chữa

Dịch vụ và đảm bảo sửa chữa

Dịch vụ sửa chữa

Hioki sẽ tiến hành một loạt các chẩn đoán lỗi để đánh giá trạng thái của thiết bị của bạn và hoạt động bên trong. Sau đó, các kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ sửa chữa thiết bị của bạn dựa trên kết quả.

Đối với các sản phẩm không còn được sửa chữa, vui lòng xem "Tính khả dụng của dịch vụ sửa chữa" từ trang bên dưới.

Thông tin dịch vụ theo sản phẩm

Thời gian bảo hành sửa chữa

Hioki đảm bảo công việc sửa chữa của nó. Miễn là sản phẩm được đề cập được sử dụng theo các điều kiện được mô tả trong hướng dẫn sử dụng, mọi công việc sửa chữa bổ sung (sửa chữa cùng một vấn đề) mà Hioki yêu cầu trong một khoảng thời gian nhất định sẽ được cung cấp miễn phí.

Thời hạn sửa chữa

Chúng tôi có thể cải tiến sản phẩm hoặc chuyển đổi mẫu mã mà không cần thông báo để nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm và năng suất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sửa chữa các sản phẩm đã ngừng sản xuất trong tối thiểu năm năm kể từ ngày ngừng sản xuất, mặc dù chúng tôi có thể đề xuất khách hàng chuyển sang một mẫu sản phẩm thay thế nếu khó sửa chữa một sản phẩm do điều kiện kinh tế hoặc xã hội. Sau năm năm kể từ khi sản phẩm ngừng sản xuất, chúng tôi sẽ chỉ chấp nhận các yêu cầu hiệu chuẩn cho sản phẩm đó nếu chúng tôi có thể thực hiện công việc đó tại nhà.

Để biết thêm thông tin về sửa chữa, vui lòng liên hệ với nhà phân phối hoặc đại lý được ủy quyền của Hioki.

Mạng lưới toàn cầu