Không thể cài đặt phần mềm ứng dụng "LR5000 Utility"

Q Không thể cài đặt phần mềm ứng dụng "LR5000 Utility" đi kèm với bộ thiết bị ghi dữ liệu của Hioki. Làm thế nào tôi có thể cài đặt nó? PC của tôi là Windows 10.

Đ

Khi được cài đặt từ đĩa CD, nó có thể không hoạt động bình thường tùy thuộc vào môi trường PC. (Hệ điều hành, bảo mật, v.v.)

Trong trường hợp đó, hãy thử như sau:
1. Tải xuống "LR5000 Utility" trực tiếp từ trang bên dưới.
https://www.hioki.com/sg-en/support/download/software/versionup/detail/id_590
2. Cài đặt cả "Ứng dụng (LR5000Utility)" và "Trình điều khiển (LR509xDriver)".
3. Nếu bảo mật PC của bạn cấm cài đặt hoặc sửa đổi phần mềm ứng dụng, vui lòng xác nhận với quản trị viên hệ thống của bạn.

Sản phẩm liên quan