Phạm vi đo được của Đồng Hồ Vạn Năng (máy kiểm tra) là gì?

Q Phạm vi đo được của đồng hồ vạn năng kỹ thuật số (máy đo) là gì? Trong chức năng điện áp DC, 5 dải được liệt kê: 420,0 mV / 4,200 V / 42,00 V / 420,0 V / 500 V (ví dụ: Card HiTester 3244-60). Có thể đo được từ hiệu điện thế nào (hiệu điện thế cực tiểu)?

Đ

Trong thông số kỹ thuật của Đồng hồ vạn năng và Ampe Kìm, 'phạm vi' được chỉ định.
Ví dụ: phạm vi tối thiểu "420,0 mV" của Card HiTester 3244-60 có thể hiển thị từ 0,0 mV đến 419,9 mV. Và độ phân giải tối thiểu là 0,1 mV.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là có thể đo được 0,1 mV. Về cơ bản, giá trị tối thiểu có thể đo được không được chỉ định (ngoại trừ các kiểu máy chỉ định giá trị trong thông số kỹ thuật của thiết bị).
Để xác định giá trị tối thiểu có thể đo được, điều quan trọng là phải tiến hành tính toán Độ chính xác của thiết bị.

Ví dụ: Độ chính xác của dải 420,0 mV của kiểu máy 3244-60 được chỉ định là ±2,0% rdg. ±4 dgt.
(rdg.=giá trị đọc/hiển thị, dgt.=độ phân giải)

Ví dụ: nếu giá trị đo được là "100,0 mV", thì rdg. sai số là 100,0 mV x 2,0%, vì vậy ± 2,0 mV và dgt. sai số là 4 dgt. = ± 0,4 mV, tổng cộng là ± 2,4 mV.
Giới hạn sai số cho phép đo 100,0 mV là 97,6 mV đến 102,4 mV.

Tương tự, nếu giá trị đo được là "5,0 mV" thì rdg. sai số là 5,0 mV x 2,0%, vì vậy ± 0,1 mV, và dgt. lỗi là 4 dgt. = ± 0,4 mV, tổng cộng là ± 0,5 mV.
Giới hạn sai số cho phép đo 5,0 mV là 4,5 mV đến 5,5 mV.

Giới hạn lỗi cho màn hình "100,0 mV" là ±2,4% giá trị được hiển thị, trong khi giới hạn lỗi cho màn hình "5,0 mV" là ±10% giá trị được hiển thị.
Phạm vi đo tối thiểu của thiết bị phải được xác định từ giá trị được hiển thị và giá trị giới hạn lỗi dựa trên tính toán Độ chính xác.

Sản phẩm liên quan