Mức độ bảo vệ tập tin trên LR8410

Q Sau khi BẬT nguồn Trạm ghi nhật ký không dây LR8410 và xác minh tệp được lưu trong thẻ SD bằng cách nhấn nút TẬP TIN, thông báo "Đang chuẩn bị bảo vệ tệp" sẽ hiển thị.

Đ

System Protection in the LR8410.  Select "LOW" to minimize these types of dialog windows from appearing if appropriate for the required level of file protection.-->Bạn có thể đặt mức bảo vệ giữa CAO hoặc THẤP bằng cách đi tới CÀI ĐẶT -> Bảo vệ Hệ thống trong LR8410. Chọn "THẤP" để giảm thiểu các loại cửa sổ hộp thoại này xuất hiện nếu phù hợp với mức độ bảo vệ tệp được yêu cầu.


Cài đặt này có sẵn trong các sản phẩm HIOKI sau:

Trạm ghi nhật ký không dây LR8410

Bộ nhớ LR8400 Series HiLogger

Thiết bị ghi dạng sóng MR8875