Giá trị dòng điện nhỏ nhất có thể đo được bằng đầu dò dòng điện băng rộng là bao nhiêu?

Q Giá trị dòng điện nhỏ nhất có thể đo được bằng đầu dò dòng điện băng rộng Hioki là bao nhiêu?

Đ

Hioki đầu dò dòng điện băng thông rộng có thể đo dòng điện thấp tới 1 mA.  Tuy nhiên, các giá trị đo được có thể bị ảnh hưởng bởi nhiễu từ máy hiện sóng hoặc mà đầu dò được kết nối, vì vậy vui lòng cân nhắc điều này khi thiết lập môi trường đo.