Dấu ">" được hiển thị ở bên trái của giá trị được đo. (Máy thiết bị đo điện trở cách điện kỹ thuật số)

Q Giá trị đo được hiển thị ">500MΩ". Dấu ">" này có nghĩa là gì? (Thiết bị kiểm tra cách điện IR4053)

Đ

thiết bị đo điện trở cách điện kỹ thuật số sẽ hiển thị nội dung như ">500MΩ" khi giá trị đo được lớn hơn giá trị hiển thị tối đa (∞).
Giá trị hiển thị tối đa phụ thuộc vào "Điện áp thử". Màn hình ">" tương ứng với màn hình "∞" của máy kiểm tra cách điện analog.
Lưu ý rằng chỉ báo tương tự sẽ xuất hiện ngay cả khi dây đo bị đứt hoặc tiếp xúc kém.
Đảm bảo ngắn mạch đo để kiểm tra tính liên tục trước khi đo.
[Sản phẩm liên quan (Thiết bị kiểm tra cách điện kỹ thuật số)] : IR4056-20, IR4057-50, IR4053-10, IR3455, v.v.

Sản phẩm liên quan