"1 PLC" của thời gian tích hợp trong cài đặt tốc độ đo là gì?

Q Tôi đang sử dụng Thiết bị đo điện áp DC chính xác cao DM7275. Đơn vị thời gian tích hợp "PLC" trong cài đặt tốc độ đo là gì?

Đ

PLC là viết tắt của Power Line Cycle, trong đó 1 PLC tương đương với thời lượng của một chu kỳ của hệ thống.
nguồn điện được cung cấp cho thiết bị. Ở những khu vực có nguồn điện 50 Hz, 1 PLC = 1/50 = 20 ms, trong khi
ở những khu vực có nguồn điện 60 Hz, 1 PLC = 1/60 = 16,7 ms.
Trong Thiết bị đo điện áp DC chính xác cao DM7275, đơn vị thời gian tích phân có thể được chọn giữa "ms" hoặc "PLC".

Sản phẩm liên quan