เวลาในการรวม "1 PLC" ในการตั้งค่าความเร็วการวัดคืออะไร

ถาม ฉันใช้ความแม่นยำ DC โวลต์มิเตอร์ DM7275 หน่วยของเวลาในการรวม "PLC" ในการตั้งค่าความเร็วการวัดคืออะไร?

 A

PLC ย่อมาจาก Power Line Cycle โดยที่ 1 PLC เทียบเท่ากับระยะเวลาหนึ่งรอบของ
กำลังไฟที่จ่ายให้กับเครื่องมือ ในพื้นที่ที่มีกำลังไฟ 50 Hz 1 PLC = 1/50 = 20 ms ในขณะที่
ในพื้นที่ที่มีกำลังไฟ 60 Hz, 1 PLC = 1/60 = 16.7 ms.
ในความแม่นยำ DC โวลต์มิเตอร์ DM7275 สามารถเลือกหน่วยของเวลารวมระหว่าง "ms" หรือ "PLC"

ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง