Tôi không chắc thiết bị nào có thể được sử dụng cho Thiết bị ghi dạng sóng nào.

H Tôi đang cân nhắc việc cài đặt một bộ mã hóa có bộ nhớ cao. Có nhiều thiết bị đầu vào và tôi không chắc có thể sử dụng thiết bị nào cho Thiết bị ghi dạng sóng nào.

Đ

Vui lòng tham khảo bảng ở đây để biết các loại thiết bị đầu vào có thể được sử dụng cho mỗi Thiết bị ghi dạng sóng. (Tháng 2 năm 2021)

[Sản phẩm liên quan] Dòng bộ nhớ HiCoders, bao gồm MR6000, MR8847A, MR8827MR8740.