Ngõ ra analog (D / A) lạ từ PW3335

Q Tôi sử dụng PW3335-02 bằng cách kết nối đầu ra analog của nó với bộ thiết bị ghi dữ liệu. Tuy nhiên, giá trị đầu ra không khớp với màn hình PW3335.

Đ

Đầu ra D/A của PW3335-02/04 có các chức năng sau với điện áp và tốc độ đầu ra khác nhau.

  • Mức đầu ra: 2Vf.s. (STD2) hoặc 5Vf.s. (STD5)
  • Đầu ra mức tốc độ cao: 2Vf.s. (FAST2) hoặc 5Vf.s. (FAST5)
  • Đầu ra dạng sóng: 1Vf.s. (NHANH)

Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết thêm chi tiết.


[Mô hình áp dụng]
PW3335-02, PW3335-04, PW3336-02, PW3336-03, PW3337-02, PW3337-03