Không thể cài đặt Tiện ích LR5000 (Windows 10)

Q Tôi không thể cài đặt Tiện ích LR5000 trên PC chạy Windows10 của mình. .NET Framework 4.7 đã được cài đặt, nhưng ".NET Framework 2.0 là cần thiết." xuất hiện.

Đ

Để sử dụng Tiện ích LR5000 trên Windows 10, cần có .NET Framework 2.0 hoặc 3.5.
Phiên bản 3.5 thường bị tắt trên Windows 10.

Ngoài ra, vui lòng đảm bảo cài đặt Trình điều khiển thiết bị cho LR5051/LR5092 (trình điều khiển USB).


[Mô hình áp dụng]
LR5001, LR5011, LR5031, LR5041, LR5042, LR5043, LR5051, LR5091, LR5092