Điều chỉnh bằng 0 trên MR6000

Q Nút điều chỉnh về 0 có sẵn trong màn hình cài đặt của mỗi kênh. Khi tôi nhấn nó, điều chỉnh 0 có được áp dụng đồng thời cho tất cả kênh không?

Đ

Điều chỉnh mức 0 được áp dụng cho tất cả các phạm vi của tất cả kênh, ngoại trừ Bộ biến dạng U8939.
Vui lòng thực hiện cân bằng tự động riêng biệt khi sử dụng U8939.