การปรับค่าศูนย์บน MR6000

Q ปุ่มปรับศูนย์มีอยู่ในหน้าจอการตั้งค่าของแต่ละช่อง เมื่อฉันกด การปรับศูนย์จะใช้กับทุกช่องพร้อมกันหรือไม่

 A

การปรับศูนย์จะใช้กับทุกช่วงของทุกช่อง ยกเว้น U8939 Strain Unit
โปรดดำเนินการสมดุลอัตโนมัติแยกต่างหากเมื่อใช้ U8939