Đo tín hiệu DC với gợn sóng

Q Nên sử dụng chức năng nào để đo tín hiệu DC có độ gợn sóng?

Đ

Sử dụng chức năng DC+AC để đo tín hiệu DC có gợn sóng (thành phần AC), ví dụ, đặc trưng cho đầu ra của bộ chuyển đổi.
Giá trị RMS được hiển thị dưới dạng tổng của DC và AC khi sử dụng chức năng DC+AC.

Nếu bạn đo tín hiệu tương tự trong chức năng DC, giá trị sẽ chỉ đại diện cho thành phần DC.
Nếu bạn đo bằng chức năng AC, giá trị sẽ chỉ đại diện cho thành phần AC.