การวัดสัญญาณ DC ด้วยการกระเพื่อม

Q ควรใช้ฟังก์ชันใดในการวัดสัญญาณ DC ที่มีการกระเพื่อม

 A

ใช้ฟังก์ชัน DC+AC เพื่อวัดสัญญาณ DC พร้อมการกระเพื่อม (องค์ประกอบ AC) ที่แสดงลักษณะเอาต์พุตของตัวแปลง ตัวอย่างเช่น
ค่า RMS จะแสดงเป็นผลรวมของ DC และ AC เมื่อใช้ฟังก์ชัน DC+AC

หากคุณวัดสัญญาณเดียวกันในฟังก์ชัน DC ค่านี้จะแสดงส่วนประกอบ DC เท่านั้น
หากคุณวัดโดยใช้ฟังก์ชัน AC ค่าจะแสดงส่วนประกอบ AC เท่านั้น