Không có khả năng bắt đầu một bài kiểm tra tồn tại

Q Khi tôi cố gắng bắt đầu thử nghiệm, phép đo không bắt đầu.

Đ

Thiết bị sẽ không thực hiện các phép đo hoặc đánh giá cho đến khi điện áp đầu ra thực tế đạt đến điện áp thử nghiệm đã đặt. Tùy thuộc vào thiết bị được thử nghiệm, có thể mất một khoảng thời gian để đạt được điện áp thử nghiệm. Ví dụ, nếu có điện dung, có thể mất thời gian để đạt được điện áp thử nghiệm do hằng số thời gian, được xác định bởi các giá trị điện dung và điện trở. Với điện trở cao, hằng số thời gian đối với mạch đo có thể khiến các giá trị đo được hiển thị mất một khoảng thời gian.