หลักการวิเคราะห์สารละลายอิเล็กโทรด LIB: ระบบวิเคราะห์สารละลาย