ฉันจะติดตั้ง Logger Utility ใน Windows 10 ได้อย่างไร

Q ต้องการใช้ซอฟต์แวร์ Logger Utility กับข้อมูลที่ฉันบันทึกด้วย LR8431 Memory HiLogger บนพีซี Windows 10 ของฉัน ฉันพยายามติดตั้งซอฟต์แวร์โดยใช้ซีดีรอมที่ให้มา แต่ติดตั้งไม่ได้

 A

ซีดีรอมที่คุณมีอาจล้าสมัย

ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดของแอปพลิเคชัน SF1000 Logger Utility ที่นี่:
https://www.hioki.com/sg-en/support/download/software/versionup/detail/id_574

[Downloads] --> [Drivers, Firmware & Software], and enter "LR8431" in the [Model number] search box. Click on "Logger Utility/Wireless Logger Collector... " to find the latest version of the software.-->หรือไปที่ [การช่วยเหลือและสนับสนุน] --> [ดาวน์โหลด] --> [ไดรเวอร์ เฟิร์มแวร์ & ซอฟต์แวร์] แล้วป้อน "LR8431" ในช่องค้นหา [หมายเลขรุ่น] คลิกที่ "Logger Utility/Wireless Logger Collector..." เพื่อค้นหาซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด

นอกจากนี้ยังนำไปใช้กับ LR8410 Wireless Logging Station อีกด้วย