วัดจากพีซี (RM3545)

ถาม มีซอฟต์แวร์ใดบ้างในการถ่ายโอนข้อมูลการวัดจาก RM3545 ไปยังพีซี

 A

โปรดดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตัวอย่างจากลิงค์ด้านล่าง
เครื่องวัดความต้านทาน RM3545 ตัวอย่างการใช้งาน
https://www.hioki.com/en/support/versionup/detail/?downloadid=345