ไฟแสดงผลเป็นลบบนแคลมป์บนมิเตอร์ไฟฟ้า

ถาม ฉันได้รับค่าพลังงานเป็นลบ (-) บนแคลมป์บนมิเตอร์ไฟฟ้า มันหมายความว่าอะไร?

 A

แคลมป์บนเซ็นเซอร์อาจอยู่ในตำแหน่งกลับด้าน
โปรดยืนยันว่าป้ายลูกศร (→) อยู่ในทิศทางเดียวกับการไหลของพลังงานจากแหล่งจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ที่กำลังวัด