Hiệu chỉnh & Sửa chữa

Việc hiệu chỉnh và sửa chữa được thực hiện bởi các nhân viên có kiến thức chuyên môn và kỹ năng kỹ thuật đã hoàn thành chương trình đào tạo nội bộ. Các thông số hiệu chuẩn của thiết bị được xác định dựa trên kết quả của các bài kiểm tra được thực hiện bởi các nhà thiết kế có kiến thức sâu sắc về các đặc điểm và nguyên lý mạch bên trong, đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ hiệu chuẩn và điều chỉnh tối ưu và rộng rãi.

Để biết thêm thông tin về hiệu chuẩn và sửa chữa, vui lòng liên hệ với nhà phân phối hoặc đại lý được ủy quyền của Hioki.

Mạng lưới toàn cầu