Đăng ký sản phẩm

Bạn phải đăng ký sản phẩm của mình để nhận chương trình cơ sở, bản nâng cấp sản phẩm và phần mềm khác. Bạn có thể làm như vậy như sau:

  • 1. Đăng nhập vào tài khoản my HIOKI.
  • 2. Truy cập vào mẫu đăng ký sản phẩm.
    Truy cập biểu mẫu đăng ký sản phẩm thông qua liên kết “Đăng ký sản phẩm mới”.
  • 3. Nhập thông tin về sản phẩm bạn đã mua.
    Nhập thông tin cần thiết vào mẫu đăng ký và gửi nó.
  • 4. Đợi Hioki hoàn tất đăng ký của bạn.
  • 5. Hioki sẽ xem xét và đăng ký sản phẩm của bạn. Sau khi đăng ký sản phẩm hoàn tất, nó sẽ xuất hiện trong danh sách các sản phẩm đã đăng ký trên trang my HIOKI bạn.

my HIOKI

Tận dụng các dịch vụ như thư viện tài nguyên có thể tải xuống, chỉ dành cho thành viên (phần mềm và tài liệu kỹ thuật) và thông báo về các bản cập nhật chương trình cơ sở cho các sản phẩm đã đăng ký.

Tạo tài khoản / Đăng nhập