Thiết bị ghi dạng sóng là gì?

Q Thiết bị ghi dạng sóng thực hiện phân tích dạng sóng là gì? (Thiết bị ghi dạng sóng, Thiết bị ghi dạng sóng tốc độ cao)

Đ

Để biết thông tin cơ bản về Thiết bị ghi dạng sóng, vui lòng tham khảo bài viết cách sử dụng.
https://www.hioki.com/global/learning/usage
Giải thích cách sử dụng cơ bản của Thiết bị ghi dạng sóng và nguyên tắc đo lường.

1. Thiết bị ghi dạng sóng là gì?
 https://www.hioki.com/sg-en/learning/usage/data-acquisition_1.html
2. Sự khác biệt giữa Máy hiện sóng kỹ thuật số và Thiết bị ghi dạng sóng là gì?
 https://www.hioki.com/sg-en/learning/usage/data-acquisition_2.html
3. Chức năng đo lường cơ bản của Memory Hicorder
 https://www.hioki.com/sg-en/learning/usage/data-acquisition_3.html
4. Sức mạnh của sự kích hoạt
 https://www.hioki.com/sg-en/learning/usage/data-acquisition_4.html
5. Cách sử dụng HiCorders bộ nhớ - Ví dụ cài đặt
 https://www.hioki.com/sg-en/learning/usage/data-acquisition_5.html

Sản phẩm liên quan