Điểm hiệu chuẩn cho nhiệt độ (Máy ghi độ ẩm LR5001)

Q Đã gửi Máy ghi độ ẩm LR5001 để hiệu chuẩn. Chỉ có một điểm kiểm tra về nhiệt độ, nhưng liệu có thể bao quát toàn bộ phạm vi chỉ với một điểm hiệu chuẩn không?

Đ

Để hiệu chuẩn nhiệt độ của LR5001 và các cảm biến nhiệt độ/độ ẩm, nếu dữ liệu đo của một điểm ở 25°C trong dữ liệu đo lường sau đây được tìm thấy trong quá trình hiệu chuẩn, toàn bộ phạm vi Độ chính xác của thông số kỹ thuật sẽ được đảm bảo.

Trong thông số kỹ thuật, phạm vi cho phép ở 25°C là 24,5°C đến 25,5°C.
Nếu dữ liệu đo trong quá trình hiệu chuẩn ở 25°C có thể được thắt chặt hơn nữa và được xác nhận là nằm trong khoảng 24,6°C đến 25,4°C, thì điều đó đã được chứng minh trong giai đoạn đánh giá rằng thông số Độ chính xác được đáp ứng trên toàn bộ phạm vi nhiệt độ, có tính đến tác động của tuyến tính.

Sản phẩm liên quan