Kiểm tra số serial của Earth Tester FT6031-50

Q Làm cách nào để kiểm tra số sê-ri của Earth Tester FT6031-50.

Đ

Có thể tìm thấy nhãn số sê-ri của Earth Tester FT6031-50 ở mặt trước của thiết bị sau khi tháo tấm bảo vệ màu xanh lam.
Ngoài ra, khi bạn bật nguồn thiết bị trong khi nhấn nút "3P/2P", số sê-ri sẽ xuất hiện như minh họa trong hình.