[Phân tích bùn điện cực LIB] Điều kiện trộn bùn

Q Hệ thống phân tích bùn trực quan hóa thông tin hỗn hợp bùn như thế nào?

Đ

Phần mềm thể hiện mối quan hệ giữa sự hình thành mạng lưới vật liệu dẫn điện và sự phân tán trong bùn được phân tích theo hai trục: mức độ phát triển của mạng lưới và tính đồng nhất của nó.

Mức độ phát triển và tính đồng nhất của mạng bị ảnh hưởng như thế nào bởi các điều kiện hỗn hợp:
- 1. Nếu hỗn hợp có biểu hiện kết tụ thì mức độ phát triển và độ đồng đều đều giảm.
- 2. Nếu cấu trúc mạng lưới và quần tụ hỗn hợp thì mức độ phát triển cao nhưng tính đồng nhất thấp.
- 3. Nếu vữa có hiện tượng phân tán thì mức độ phát triển thấp nhưng độ đồng đều cao.
- 4. Nếu vữa có hình mạng lưới thì mức độ phát triển và độ đồng đều cao.

Tài nguyên liên quan
-Nguyên tắc phân tích bùn điện cực LIB: Hệ thống phân tích bùn