Dữ liệu thẻ SD gần đầy (Kẹp trên Power Logger)

Q Điều gì xảy ra nếu thẻ nhớ SD đầy trong khi ghi dữ liệu đo của bộ ghi nguồn vào thẻ SD? (Kẹp trên Power Logger PW3360, PW3365)

Đ

Khi thẻ nhớ SD đầy, dữ liệu sẽ được lưu vào bộ nhớ trong của chính Power Logger.
Khi cả thẻ nhớ SD và bộ nhớ trong của Power Logger đều đầy, quá trình lưu trữ dữ liệu sẽ dừng lại.
Dữ liệu được lưu trữ sẽ không bị ghi đè.

Lưu ý rằng ngay cả khi dừng lưu trữ, phép đo (tích hợp, v.v.) sẽ tiếp tục, nhưng các giá trị đo được sẽ không được lưu.

Tìm thêm thông tin về thiết bị ghi công suất:
https://www.hioki.com/sg-en/products/pqa/power-loggers

Sản phẩm liên quan