Có bao nhiêu giờ dữ liệu có thể được ghi lại bằng bộ ghi dữ liệu?

Q Tôi dự định ghi dữ liệu trong 4 ngày bằng Bộ ghi độ ẩm không dây LR8514 nhưng khi tôi khởi chạy Tiện ích bộ ghi, dữ liệu chỉ có 1 ngày được lưu. Tôi đã bắt đầu đo 4 ngày trước, nhưng có vẻ như dữ liệu chỉ được ghi trong nửa ngày. Tôi đã sử dụng khoảng thời gian đo 100ms. Điều gì có thể là vấn đề?

Đ

Vui lòng kiểm tra xem “Ghi âm liên tục” đã được đặt thành BẬT hay TẮT hay chưa. LR8514 có khả năng lưu trữ 500.000 bộ dữ liệu. Ở khoảng thời gian ghi 100 mili giây, nếu Ghi liên tục được đặt thành “BẬT (BẬT)”, 500.000 bộ dữ liệu được lấy mẫu 100 mili giây tương đương với 13,8 giờ dữ liệu. Mọi dữ liệu được ghi trước thời điểm này sẽ tự động bị ghi đè. Vui lòng tham khảo bảng bên dưới để tham khảo và sử dụng khoảng thời gian ghi dài hơn để ghi lại thời lượng dài hơn.