Lệnh giao tiếp để sử dụng DT4900-01

Q Các lệnh giao tiếp để điều khiển sê-ri DT bằng DT4900-01 là gì?

Đ

Vui lòng tải xuống hướng dẫn giao tiếp của "DMM Communicator for DT4200s" bằng liên kết bên dưới.

https://www.hioki.com/sg-en/support/download/software/versionup/detail/id_235