Truyền dữ liệu từ máy đo LCR sang PC

Q Cần có gì để truyền dữ liệu từ máy đo LCR sang PC?

Đ

Vui lòng sử dụng cáp chéo (đảo ngược) có đầu nối 9 chân cho phía PC khi kết nối máy đo LCR của chúng tôi với PC thông qua giao diện RS-232C. Nếu PC của bạn không có giao diện lặp RS-232C, bạn có thể sử dụng bộ chuyển đổi USB-RS bằng cổng USB.

Bạn có thể tải xuống phần mềm ứng dụng và lệnh giao tiếp từ trang web của chúng tôi.

Ứng dụng mẫu LCR (3511-50/IM3523/IM3533/IM3533-01/IM3536/IM3570/IM3590)
Đĩa ứng dụng LCR (IM3523/IM3533/IM3533-01/IM3536/IM3570/IM3590/IM7580)