Ý nghĩa của "Bộ đếm" trên đồng hồ vạn năng kỹ thuật số?

Q "Bộ đếm" có nghĩa là gì trên đồng hồ vạn năng kỹ thuật số?

Đ

Đếm có nghĩa là giá trị tối đa có thể được hiển thị.
Ví dụ: 3246-60 có thông số kỹ thuật là "4199 số đếm".
Điều đó có nghĩa là 419,9V là giá trị tối đa để hiển thị trong phạm vi 420,0V.
Bộ đếm được xác định bằng cách loại bỏ dấu thập phân cho mỗi phạm vi.
Nói chung, giá trị Bộ đếm có thể được hiển thị càng lớn thì phạm vi càng rộng và độ phân giải càng cao.

Xem thêm về loạt DMM của chúng tôi:
https://www.hioki.com/sg-en/products/testers