Hiển thị điện áp pha trong cấu hình 3P3W (delta) trên PQ3198/PW3198

Q Có thể hiển thị điện áp pha ở cấu hình 3P3W (delta) trên PQ3198/PW3198 không?

Đ

Vâng, nó là có thể. Đầu tiên đặt dây 3P3W3M. Sau đó, chọn "PHASE-N" cho "Loại Urms" trong màn hình "SYSTEM-MAIN". Nếu bạn chọn "LINE-LINE", điện áp giữa các pha (line-to-line) có thể được hiển thị.