Chuyển đổi dữ liệu chế độ văn bản của 3196 sang dữ liệu nhị phân

Q Tôi đã đo nhầm chất lượng điện ở chế độ văn bản của 3196. Có cách nào chuyển đổi dữ liệu sang dữ liệu nhị phân để phân tích trên PQA HiVEW Pro 9624-50 không?

Đ

Thật không may, không thể chuyển đổi dữ liệu văn bản sang nhị phân, vì vậy bạn không thể phân tích dữ liệu trên 9624-50.
Vui lòng sử dụng Excel để phân tích dữ liệu văn bản.
Vui lòng đảm bảo rằng bạn đang đo và thu thập dữ liệu ở định dạng nhị phân để có thể chuyển đổi sang CSV bằng 9624-50.