Khi kết nối Bluetooth được khôi phục, dữ liệu được ghi trong khi bị gián đoạn có thể được truyền sang LR8410 không?

Q Khi liên lạc Bluetooth được khôi phục, dữ liệu được ghi lại trong khi chúng bị gián đoạn có thể được chuyển sang LR8410 không?

Đ

Đúng. LR8515 có nhiều bộ nhớ hơn LR8510/LR8511. Khi liên lạc được khôi phục, dữ liệu được ghi lại trong khi chúng bị gián đoạn sẽ tự động được gửi đến LR8410.