เมื่อมีการกู้คืนการสื่อสาร Bluetooth ข้อมูลที่บันทึกไว้ในขณะที่ถูกขัดจังหวะสามารถถ่ายโอนไปยัง LR8410 ได้หรือไม่

Q เมื่อการสื่อสารผ่าน Bluetooth กลับคืนมา ข้อมูลที่บันทึกในขณะที่ถูกอินเตอร์รัปต์สามารถถ่ายโอนไปยัง LR8410 ได้หรือไม่

 A

ใช่. LR8515 มีหน่วยความจำมากกว่า LR8510/LR8511 เมื่อการสื่อสารกลับคืนมา ข้อมูลที่บันทึกในขณะที่ถูกขัดจังหวะจะถูกส่งไปยัง LR8410 โดยอัตโนมัติ