Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số đặt bàn (DMM)

Hioki tổng hợp nội dung câu hỏi từ khách hàng

Vôn kế DC, 7-1/2 digit

Đồng hồ vạn năng, 5-1/2 chữ số

Hệ thống tích hợp các trạm đa mô-đun kỹ thuật số (DMM)

Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số cầm tay, 4-1/2 digit