Các phép đo môi trường kết hợp với máy phân tích khí

Ghi lại dữ liệu xu hướng như nồng độ khí và tốc độ dòng chảy và sau đó phân tích bằng PC. Ghi lại kết quả đầu ra tương tự của NOx và các thiết bị phân tích khí khác.

-HIOKI cung cấp một loạt các bộ ghi để ghi lại nhiều loại tín hiệu khác nhau bao gồm cả đầu ra tương tự. (0 đến 5 V, 0 đến 10V, 1 đến 5 V, 4 đến 20 mA, v.v.)

-Ghi dữ liệu trong khoảng 10 ngày với khoảng thời gian ghi 15 giây hoặc trong khoảng 40 ngày với khoảng thời gian ghi một phút.

-Khoảng thời gian ghi có thể được chọn từ 15 tùy chọn khoảng thời gian khác nhau, từ tối thiểu 1 giây đến tối đa 1 giờ.

-Hiển thị đồ thị và chuyển đổi đơn vị bằng cách sử dụng softwarwe được cung cấp cho Bộ điều hợp giao tiếp LR5091 và Bộ thu thập dữ liệu LR5092-20.

 

A_AP_Z0004-E.png

 

Danh sách Sản phẩm liên quan