การวัดสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field HiTester)

Q เครื่องมือวัดสนามแม่เหล็ก ของฮิโอกิ สามารถวัดแม่เหล็กของสนามแม่เหล็กได้หรือไม่? (เครื่องทดสอบสนามแม่เหล็ก HiTester FT3470-51, FT3470-52)

 A

สนามแม่เหล็กที่วัดได้ด้วย Magnetic Field HiTester FT3470 คือสนามแม่เหล็กกระแสสลับเท่านั้น
เนื่องจากแม่เหล็กเป็นสนามแม่เหล็ก DC จึงไม่สามารถวัดแม่เหล็กด้วยผลิตภัณฑ์ของเราได้

FT3470-51, FT3470-52
https://www.hioki.com/global/products/field-measuring/magnetic-field

ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง