ฉันไม่สามารถใช้การสื่อสารผ่าน USB กับ LR8431

ถาม ฉันซื้อ LR8431 ติดตั้ง Logger Utility และเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB แต่คอมพิวเตอร์ไม่รู้จัก LR8431

 A

LR8431 สามารถใช้แฟลชไดรฟ์ USB และตั้งค่าให้เป็นค่าเริ่มต้นเมื่อจัดส่งจากโรงงาน หากต้องการใช้ Logger Utility ให้เปลี่ยนโหมด USB จาก "แฟลชไดรฟ์ USB" เป็น "การสื่อสารผ่าน USB" บนหน้าจอระบบ