สัญญาณขั้วของตัวประกอบกำลัง (มิเตอร์ไฟฟ้า)

Q ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์เป็นลบหมายความว่าอย่างไร

 A

เครื่องวัด/วิเคราะห์กำลังไฟฟ้าของเราแสดงขั้วของตัวประกอบกำลังเพื่อแสดงให้เห็นสิ่งต่อไปนี้:


ไม่มีเครื่องหมาย (+): แรงดัน LAG ในปัจจุบัน
ค่าลบ (-): แรงดัน LEADs ปัจจุบัน