[Phân tích bùn điện cực LIB] Cách tính DCR, Rratio và Uniformity

Q DCR, Rratio và tính đồng nhất được tính như thế nào trong phân tích bùn?

Đ

Các chỉ số định lượng của độ dẫn điện tử trong bùn được tính toán bằng cách sử dụng các thông số của mạch điện tương đương của bùn.
Chỉ số đầu tiên như vậy là DCR (điện trở DC). Chỉ số này là tổng các thành phần điện trở trong mạch điện tương đương của bùn và nó tương ứng với điện trở tổng thể của bùn. Nó được thể hiện bằng ohms.
Chỉ số thứ hai là Rratio (tỷ lệ điện trở). Nó thể hiện thành phần điện trở của vật liệu dẫn điện theo tỷ lệ của DCR. Giá trị lớn nhất của nó là 1 và nó được biểu thị không có đơn vị.
Nếu bùn mang lại giá trị Rratio lớn nhất là 1, kết quả đó cho thấy rằng các đường dẫn điện trong bùn đã được hình thành từ tất cả các vật liệu dẫn điện.
Chỉ số thứ ba là tính đồng nhất. Nó thể hiện sự phân bố của các quá trình giãn trong vật liệu dẫn điện bằng cách sử dụng giá trị CPE-p để định lượng sự phân bố đó. Giá trị lớn nhất của nó là 1 và nó được biểu thị không có đơn vị.
Nếu bùn mang lại giá trị đồng nhất lớn nhất là 1, kết quả đó cho thấy rằng tất cả các vật liệu dẫn điện trong các đường dẫn điện đều tồn tại ở cùng một trạng thái.

Tài nguyên liên quan
-Nguyên tắc phân tích bùn điện cực LIB: Hệ thống phân tích bùn