[Phân tích bùn điện cực LIB] Tính tương đối của quá trình trộn bùn và độ dẫn điện tử

Q Các điều kiện hỗn hợp bùn và độ dẫn điện tử có liên quan như thế nào?

Đ

Khi các điều kiện hỗn hợp bùn được thể hiện dọc theo hai trục của mức độ phát triển của mạng và tính đồng nhất của nó, thì mức độ phát triển của mạng, được vẽ trên trục hoành, có liên quan đến tỷ lệ của các thành phần điện trở có nguồn gốc từ vật liệu dẫn điện (Tỷ lệ ).
Tính đồng nhất của mạng, được vẽ trên trục tung, có liên quan đến tính đồng nhất của các quá trình Thư giãn bắt nguồn từ các vật liệu dẫn điện.

Tài nguyên liên quan
-Nguyên tắc phân tích bùn điện cực LIB: Hệ thống phân tích bùn