[LIB Electrode Slurry Analysis] สัมพัทธภาพของการผสมสารละลายและการนำไฟฟ้าของอิเล็กตรอน

ถาม สภาวะส่วนผสมของสารละลายและการนำไฟฟ้าของอิเล็กตรอนสัมพันธ์กันอย่างไร

 A

เมื่อเงื่อนไขส่วนผสมของสารละลายถูกแสดงตามแกนทั้งสองของระดับการพัฒนาของเครือข่ายและความสม่ำเสมอ ระดับของการพัฒนาเครือข่ายซึ่งแสดงบนแกนนอนจะสัมพันธ์กับอัตราส่วนของส่วนประกอบตัวต้านทานที่ได้จากวัสดุนำไฟฟ้า (Rratio ).
ความสม่ำเสมอของเครือข่ายซึ่งแสดงบนแกนตั้งนั้นสัมพันธ์กับความสม่ำเสมอของกระบวนการผ่อนคลายที่ได้จากวัสดุนำไฟฟ้า

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
-หลักการวิเคราะห์สารละลายอิเล็กโทรด LIB: ระบบวิเคราะห์สารละลาย