Các chương trình mẫu để kiểm soát giao tiếp giữa các sản phẩm Hioki và PC

Q Muốn giao tiếp giữa các dụng cụ đo lường của Hioki và PC để điều khiển. Bạn có các chương trình mẫu trong Visual Basic, Python, MATLAB, v.v. không?

Đ

Vâng, chúng tôi làm.
Các chương trình mẫu có sẵn để điều khiển giao tiếp giữa thiết bị và PC. Tải ngay:
https://www.hioki.com/sg-en/support/download/software/versionup/detail/id_559

Ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ:
LabView, MATLAB, Python, Visual Basic cho Ứng dụng (VBA), Visual Basic, Visual C#, Visual++MFC

Đối với các lệnh giao tiếp để điều khiển các dụng cụ đo, hãy tham khảo sổ tay hướng dẫn hoặc sổ tay hướng dẫn lệnh giao tiếp của từng thiết bị.

Câu hỏi thường gặp liên quan:
Làm cách nào tôi có thể tải xuống ứng dụng và tìm hiểu thêm về các lệnh giao tiếp? (Máy phân tích trở kháng)