Sự khác biệt giữa điện áp định mức tối đa với đất của Bộ nhớ HiCorder và điện áp đầu vào tối đa của nó

Q Trong thông số kỹ thuật cho thiết bị đầu vào Thiết bị ghi dạng sóng, điện áp định mức tối đa nối đất cũng như điện áp đầu vào tối đa được liệt kê. Sự khác biệt giữa hai đặc điểm này là gì?

Đ


Điện áp định mức tối đa với đất là điện áp giới hạn trên có thể được áp dụng giữa kênh đầu vào và vỏ của thiết bị hoặc giữa kênh đầu vào mà không làm hỏng thiết bị. Ngược lại, điện áp đầu vào định mức tối đa là điện áp giới hạn trên có thể được áp dụng giữa các cực đầu vào mà không làm hỏng thiết bị.