Sự khác biệt giữa cảm biến CAN không tiếp xúc SP7001 và SP7002

Q Cân nhắc việc mua Cảm biến CAN không tiếp xúc SP7001 hoặc SP7002. Sự khác biệt giữa SP7001 và SP7002 là gì?

Đ

Các tiêu chuẩn giao tiếp được hỗ trợ khác nhau.
SP7001 hỗ trợ cả CAN và CAN FD, trong khi SP7002 chỉ hỗ trợ CAN.

[Tốc độ giao tiếp mục tiêu]
SP7001: CÓ THỂ, CAN FD 125 kbit/s đến 3 Mbit/s
SP7002: CÓ THỂ 125 kbit/s đến 1 Mbit/s

CAN FD (CAN với tốc độ dữ liệu linh hoạt) là một giao thức truyền thông hỗ trợ tốc độ truyền thông cao hơn và dung lượng dữ liệu được truyền và nhận lớn hơn so với CAN thông thường.

Bấm vào đây để biết chi tiết.