Ngày sản xuất và số sê-ri

Q Vui lòng hướng dẫn cách tìm ngày sản xuất

Đ

Bạn có thể xác định năm và tháng sản xuất từ số sê-ri cho hầu hết các sản phẩm của chúng tôi.
2 chữ số đầu tiên là năm, 2 chữ số tiếp theo là tháng.
Tuy nhiên, ngày không thể được chỉ định.

Thí dụ:
DT4281 Số seri 17035312 = sản xuất tháng 3/2017.