Sử dụng hàm lượng thủy ngân

Q Có bất kỳ sản phẩm HIOKI nào sử dụng/chứa thủy ngân không

Đ

Các sản phẩm của Hioki được phát hành từ năm 2014 trở đi không chứa bất kỳ thủy ngân nào, bởi vì chúng tôi tuân theo luật phù hợp với công ước thủy ngân toàn cầu.

Chúng tôi đã xác nhận hàm lượng thủy ngân trên một số kiểu máy cũ, nhưng tất cả đều thấp hơn giới hạn.

Không cần phải khai báo hàm lượng thủy ngân trong hậu cần toàn cầu.