Cách sử dụng Thiết bị xác minh SM9002 để đo điện trở bề mặt

Q Vui lòng tư vấn về cách sử dụng Thiết bị xác minh SM9002 để đo điện trở bề mặt (tùy chọn cho SM9001).

Đ

SM9002 là một tùy chọn được sử dụng để xác minh chức năng và kiểm tra trước Điện cực đo điện trở bề mặt/thể tích SM9001.
Nó có điện trở bề mặt tiêu chuẩn lần lượt là 500k-ohm và 1T-ohm ở mặt trước và mặt sau của thiết bị.

1) Kết nối thanh ngắn của SM9001 với đầu cuối Rs và đặt SM9001 trên bề mặt thử nghiệm của SM9002.

2) Để kiểm tra điện trở thấp
Đặt SM9002 ở bề mặt có điện trở thấp (500k-ohm) và áp dụng 10V. Đọc giá trị sau khoảng 15 giây. Sau đó, ngừng đặt điện áp và lặp lại tương tự cho đến khi SM9002 được xoay 360 độ (tổng cộng 4 phép đo).
Xác minh vượt qua nếu điện trở nằm trong khoảng 500k-ohm +/-5%.

3) Đối với thanh tra kháng cao
Lật SM9002 để kiểm tra điện trở cao (1T-ohm).
Áp dụng 100V và xác nhận giá trị điện trở trở nên ổn định ở mức 1 T-ohm +/-5%.

GHI CHÚ:
Sử dụng chế độ đo điện trở khi sử dụng với SM7110 và SM7120.
Các chế độ khác không thể hiển thị chính xác giá trị điện trở.